(Vedtatt på ordinært sameiermøte 13. mars 1989, revidert april 1998, mai 2000, og april 2014, april 2016, april 2018, mai 2020, mai 2022 og april 2023).

 

§1. Hovedregler

 • Årsmøte fastsetter husordensregler ved simpelt flertall.
 • Ved uaktsomme handlinger eller unnlatelser, som påfører sameiet utgifter, hefter seksjonseier for disse.

§2. Regler for parkering og kjøring

 • Alle seksjonseiere har rett til en parkeringsplass i garasjen eller i carporten ute.
 • Øvre parkeringsområde er forbeholdt gjester og besøkende, samt en HC parkeringsplass.
 • Nedre parkeringsområde er forbeholdt gjester og kortidsparkering for beboere.
 • Permanent parkering av ekstra bil og/eller tilhenger må må skje i Gabbroveien.
 • Sameier som ikke har bil tillates å leie ut sin plass til annen sameier.
 • Det finnes 17 oppmerkede gjesteparkeringsplasser ute til besøkende. Bilvrak, tilhengere av alle slag skal ikke parkeres på sameiets parkeringsplasser.
 • På grunn av gågatens konstruksjon, så er all kjøring forbudt i denne med unntak for snømåking, syketransport og brannvern. Forbudet omfatter også kjøring med moped eller motorsykkel av støymessige grunner.
 • Parkersingsplassene skal ikke benyttes til reparasjon eller vask av kjøretøy.

§3. Renovasjon og renhold

Sameiet har ordning for kildesortering og har beholdere for mat- og restavfall, papir/papp og plastemballasje.

Beboere får informasjon om tømmefrekvens og riktig dager for tømming.

Bærum Kommunen har satt ut containere for glass- og metallavfall på P-plassen ved Kolsås Senter.

Alt annet avfall kan leveres på ISI gjenvinningsstasjon.

 • I forbindelse med vårens dugnad er 2 stk cointainere tilgjengelig for beboerne – hageavfall og annet avfall. Spesialavfall må ikke plasseres i sistnevnte container. På høstens dugnad er det kun en container tilgjengelig og det vil være for hageavfall.
 • Renhold av oppganger foretas ukentlig i hver oppgang. Utstyr som ski, sykler, leker og barnevogner må ikke oppbevares i oppgangene eller i kjellergang i LH 1, 3, 5 og 7.
 • Rengjøring i kjellergangene er sameiets ansvar og gjenstander må ikke oppbevares i kjellergangene LH 1, 3, 5 og 7.
 • Røyking i oppgangene er ikke tillatt, da dette er fellesareal. Kasting av sigarettsneiper, snusposer og papir/plastikk tillates ikke av samme grunn på sameiets eiendom.

§4. Støy

 • Vis hensyn ved bruk av musikkanlegg og instrumenter. Det skal være stille etter kl. 22.
 • Plagsom støy som boring, banking og sentrifugering må ikke forekomme etter kl. 20 på hverdager.
 • Det skal ikke forekomme plagsom støy før kl. 12 og etter kl. 20 på søn- og helligdager.

§5. Terrasse

 • Beplantning på terrassene må kontrolleres, slik at de ikke er til sjenanse for naboen.
 • Det er kun tillatt med gass- eller elektrisk grill.
 • Mating av fugler på eller fra terrasser er ikke tillatt.
 • Det anmodes om at det ikke røykes på terrasser/balkonger, da det kan sjenere naboer.
 • Terrassene skal holdes ryddige og ikke benyttes til unødig oppbevaring.
 • Utendørs tørking av klær skal skje ved bruk av tørkestativ
 • Blomsterkassene skal beplantes og holdes i orden
 • Maks høyde på prydbusker bør ikke overskride 60 cm
 • Sameierne er erstatningspliktig hvis trauet sprekker og er økonomisk ansvarlig

§6. Lekkasjer

 • Sameier plikter å sette seg inn i hvor stoppekranene befinner seg i egen leilighet.
 • Hovedstoppekran til hele sameiet finnes i merket bod i garasjeanlegget.

§7.Oppussing – Nabovarsel

 1. Støyende oppusssing skal varsles minst 2 dager i forveien.
 2. Nabovarsel skal settes opp på oppslagstavlen og må inneholde følgende opplysninger:
 • Navn
 • Adresse
 • Etasje
 • Tidspunkt
 • Oppussingens art
 • Oppussingens varighet

Avfall kan settes på oppmerkede områder og merkes med navn (se kart) og må meldes til styret før arbeidet starter.

Beboer/håndverker har ansvaret for opprydding i og utenfor oppgangen etter dagens arbeid. 

Avfallsekker kan plasseres på rødmerkede felt på kartet og det må settes tydelig navn, samt meldes til styret før arbeidet starter.


Beboer er ansvarlig for skader som påføres trappeoppgangen under oppussingsperioden.


§8. Ventilasjon og avløpsrør

Det er ikke tillatt å ha avtrekk fra kjøkkenvifte koblet direkte på eksisterende avtrekk for leiligheten.

Eksisterende avtrekk i leiligheten skal være tilgjengelig for inspeksjon ved behov for vedlikehold.

Avløpsrør fra kjøkken og bad må være tilgjengelig for inspeksjon og rengjøring også.


§9. Sikkerhet

Beboer må ha et bevisst forhold til hvem som slippes inn når det ringer på dørklokken ved inngangsdørene. Uvedkommende skal ikke gis adgang til blokkene eller garasjeanlegget. 

Gi beksjed til styret ved problemer med garasjeporten, slik at porten ikke blir stående åpen for uvedkommende.


§10. Brudd på husordensreglene

Alle brukere av eierseksjonene plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at samtlige i husstanden eller andre som gis adgang til boligen blir informert om reglene.

Vesentlig brudd på husordensregler er å anse som mislighold og kan medføre pålegg om tvangssalg eller tvangsfravikelse (se §12 i vedtektene).

Uoverensstemmelser og tvister mellom beboere skal om nødvendig søkes løst ved hjelp av Oppgangstillitsvalgt (OTV). Lykkes ikke dette, så skal OTV snarest orientere styret om saken.

Styret har myndighet til å treffe nærmere forføyninger i saken og kan ta en endelig avgjørelse.


§11. Husdyrhold

Husdyrhold skal meldes til syret.


§12. Postkasse – dørskilt ved inngangsdør

Hver seksjonseier plikter å påse at postkassen og dørskiltet ved inngangsdøren er utstyrt med navn på beboer(e) av seksjonen. Ved behov for nye skilt, så må den enkelte selv ordne dette.

Se informasjon på sameiets hjemmeside under kategorien praktisk og merking på sameiets hjemmeside for næremere beskrivelse. https://ktbs.no/praktisk-info/merking-av-postkasser-og-ringeklokker/

Hver seksjonseier plikter å holde seg orientert om informasjon på sameiets hjemmeside https://ktbs.no/


§13. Hjemmeside og kontaktinformasjon

Hver seksjonseier plikter å holde seg orientert om informasjon på sameiets hjemmeside https://ktbs.no/

Ved spesielt viktige beskjeder til beboerne, så vil det henges opp skriv på oppslagstavlen.
Det er en fordel om seksjonseiere holder styret oppdatert på korrekt mailadresse også.