Vedtatt på ordinært sameiermøte 13. mars 1989, rev. april 1998, rev. mai 2000, og rev. april 2014, revidert april 2016 og april 2018. Sist vedtatt på ordinært årsmøte 14. mai 2020.


§1. Hovedregler

 1. Årsmøte fastsetter husordensregler ved simpelt flertall.
 2. Ved uaktsomme handlinger eller unnlatelser, som påfører sameiet utgifter, hefter seksjonseier for disse

§2. Regler for parkering og kjøring

 1. Alle seksjonseiere er tildelt en parkeringsplass i garasjen eller i carporten ute, denne plassen skal normalt benyttes ved parkering. Uregistrerte biler kan hensettes på egen parkeringsplass. Seksjonseiere som ikke har bil tillates å leie ut sin plass kun til annen seksjonseier
 2. Det finnes 17 oppmerkede gjesteparkeringsplasser utendørs beregnet på besøkende. Bilvrak, tilhengere av alle slag etc. tillates ikke hensatt på sameiets parkeringsplasser.
 3. På grunn av gågatens konstruksjon er all kjøring forbudt i denne med unntak av syketransport og brannvern. Forbudet omfatter også kjøring med moped eller motorsykkel av støymessige grunner. Ved helt spesielle behov for kjøring kan styret kontaktes for eventuell kjøretillatelse.
 4. På parkeringsplassene er det ikke anledning til reparasjon eller vask av kjøretøyer. Hjulskift vår og høst kan gjøres. Det er ellers en egen plass for støvsuging av kjøretøy (mellom carport og garasjeport).

§3. Renovasjon og renhold

 1. Sameiet har avtale med kommunen om renovasjon av mat- og restavfall. papir/papp og plast. Alle beboere får skriftlig informasjon om tømmefrekvens og dager for tømming av avfallet. Det er satt ut spesielle beholdere for mat- og restavfall. Misbruk av disse kan føre til at sameiet bøtelegges Det samme gjelder papircontaineren, Kommunen har satt ut beholdere for glass- og metallavfall på parkeringsplassen vis a vis Kolsås Senter.
 2. Annet avfall kan leveres på ISI gjenvinningsstasjon. Spesialavfall som bygningsavfall, bilbatterier, maling, lakk osv. kan leveres på enkelte bensinstasjoner.
 3. I forbindelse med vårdugnad er to cointainere tilgjjengelig for beboerne – en for hageavfall og en for annet avfall. Spesialavfall (som definert i pkt 2 over) og elektrisk avfall må ikke plasseres i sistnevnte container. I forbindelse med høstdugnaden er det kun en container tilgjengelig, og det vil være for hageavfall
 4. Renhold av oppganger foretas en gang/uke av et renholdsfirma. Beboerne plikter for sin del å holde orden i oppgangene. Utstyr som ski, sykler, barnevogner som ikke er i bruk, leker etc. må ikke hensettes i oppgang eller i kjellergang.
 5. Rengjøring i kjellergangene er sameiets ansvar. Det skal ikke oppbevares gjenstander i kjellergangene.
 6. Røyking i oppgangene er ikke tillatt da dette er fellesareal. Kasting av sigarettsneiper, papir og lignende, tillates ikke av samme grunn på sameiets eiendom.

§4. Støy

 1. Det anmodes om moderat bruk av musikkanlegg og instrumenter. Bruk av samme er ikke tillatt på en slik måte at naboer forstyrres etter kl. 22:00.
 2. Ved arbeid i leilighet må plagsom støy (boring, banking etc.) opphøre etter kl. 20:00 på hverdager, og det skal ikke være plagsom støy før kl 12 og etter kl. 18 på søn- og helligdager.

§5. Terrasse

 1. Planter og busker på terrasse må ikke vokse slik at nedfall generer beboerne i etasjen under eller forsøpler gågaten.
 2. Grilling med åpen ild er ikke tillatt.
 3. Mating av fugler på eller fra terrasser er ikke tillatt da dette kan medføre skadedyrplager.
 4. Terrassene skal holdes ryddige og ikke benyttes til unødig oppbevaring av gjenstander som kan virke sjenerende. Dette gjelder også leiligheter på bakkeplan. Utendørs tørking av klær skal skje ved bruk av tørkestativ. Tørkesnorer skal ikke benyttes. Blomsterkassene skal beplantes og holdes i orden. Maks høyde på prydbusker bør ikke overskride 60 cm. Seksjonseierne er erstatningsansvarlige ved frostskader som skyldes utilstrekkelig oppvarming. Ved rørbrudd, eller annen lekkasje, er seksjoinseier ansvarlig for at stoppekran straks stenges.
 5. Ved røyking på terrasser/balkonger anmodes det om at man tar hensyn til sine naboer. Det bes om at der ikke røykes på terrasser/balkonger etter kl. 2100.

Dette punkt gjelder så vel ubebodde som bebodde leiligheter.

§6. Husdyrhold

 1. Husdyrhold er bare tillatt etter godkjennelse av styret.

§7.Oppussing – Nabovarsel

Oppussing som vil medføre sjenerende støy (boring, saging eller hamring ), skal varsles på forhånd ved oppslag, slik at den enkelte kan innrette seg etter dette. Se §4 Støy

Nabovarselet skal settes opp på inngangstavlen.

Nabovarselet skal inneholde følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Etasje
 • Tidspunkt
 • Oppussingens art
 • Oppussingens varighet

Det er beboer/håndverker som har ansvaret for opprydding i og utenfor oppgangen etter dagens arbeid. Fellesareal skal heller ikke benyttes som opplagsplass mens oppussingen foregår. Beboer/utførende håndverkerfirma er solidarisk ansvarlig for skader som påføres oppgangen under oppussingsperioden.

§8. Ventilasjon og avløp

Det er ikke tillatt å ha avtrekk fra kjøkkenvifte koblet direkte ut til eksisterende avtrekk fra leilighetene, og eksisterende avtrekk i leilighetene skal være tilgjengelig for inspeksjon/rengjøring.

Avløp fra kjøkken og bad må være tilgjengelig for inspeksjon og rengjøring.

§9. Sikkerhet

Beboer må ha et bevisst forhold til hvem som slippes inn når det ringer på dørklokken ved inngangsdørene. Uvedkommende skal ikke gis adgang til blokkene eller garasjeanlegget. Det skal i tillegg utvises påpasselighet ved inn- og utkjøring fra garasjen. Ved feil på garasjeporten plikter man å melde dette inn til styret, slik at porten ikke blir stående åpen for uvedkommende.

§10. Postkasse/dørskilt inngangsdør

Hver seksjonseier plikter å påse at postkassen og dørskiltet ved inngangsdøren er utstyrt med navn på beboer(e) av seksjonen. Kun skilt bestemt av styret godtas.. Ved behov for nye skilt, må den enkelte selv ordne dette. Se merking av postkasser & ringeklokker på sameiets hjemmeside for nærmere beskrivelse.

§11. Digital samhandling

Hver seksjonseier plikter å holde seg orientert om informasjon som gjøres tilgjengelig på sameiets hjemmeside og derfor sendes det ut nyhetsbrev/nyhetsmelding ved jevne mellomrom.

Viktig informasjon til beboerne vil henges opp i papirformat på egnet sted, men det er en fordel at seksjonseierne holder styret oppdatert med korrekt epost.

§12. Brudd på husordensreglene

Eiere og brukere av eierseksjonene plikter å følge husordensreglene og er ansvarlige for at de overholdes av alle i husstanden og andre som gis adgang til boligen. Vesentlig brudd på husordensregler er å anse som mislighold og kan medføre pålegg om tvangsalg eller tvangsfravikelse (jf §12 i vedtektene).

Uoverensstemmelser og tvister mellom beboere skal søkes løst om nødvendig ved hjelp ved hjelp av oppgangstillitsvalgt (OTV). Lykkes ikke dette skal OTV snarest mulig orientere styret om saken. Styret har myndighet til å treffe nærmere forføyninger i sakens anledning.