Styrereferat nr. 6 2018/2019 – den 14. mars 2019

publisert i: Referater | 0

 

Møtet ble holdt hos Rolf Emilsen.

Tilstede: Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Harriet Carlin (LH3), Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3), Lisbeth Karlsen (LH5) og Terje Sørensen (LH3).

 

Sak 1   Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

 

Kommentar til sak nr. 2—–status rehabilitering

Det ble fra ny beboer spurt om hvorfor ikke råtne bord på terrassene ble skiftet i forbindelse med rehabiliteringen av gavlveggene.   Det er blitt skiftet råtne bord på noen terrasser hvor dette ble meldt da arbeidene pågikk.  Svaret er at dette ikke var med i anbudet, men vi vil se på dette når vi skal ta rekkverkene i gangveien.

Kommentar til sak nr. 5—–Elektronisk post/vår hjemmeside

Harriet vil at en jurist (Terje) ser på personvernavtalen.

Harriet vil orientere på beboermøtet.

Kommentar til sak nr. 7 – Snøbrøyting

Rolf vil oppgradere avtalen vår angående snøbrøyting.

 

 

Sak 2

 

Styret vil beholde vedtektene slik de er i forbindelse med overtagelse og kjøp av leilighet.

 

 

Sak 3  Årsmøtet 2. mai

 

 • Informasjon fra styret til årsmøtet ble godkjent og signert

 

Saker til årsmøtet

 

Under behandlingen av sak nr. 3 fratrådte Rolf Emilsen og Arne Siverts Bugge pga inhabilitet og vararepresentantene Lisbeth Karlsen og Terje Sørensen tiltrådte behandlingen.

 •  Styret ble enig om å gi kompensasjon til utskifting av sluk i våtrom ved oppussing på kr. 5000 ved søknad.  Søknaden må inneholde ferdigattest og samsvarserklæring og bilder fra utførende godkjent entreprenør/rørlegger.  Denne søknaden kan gis til beboere som har skiftet sluk etter 26. april 2018 (dato for godkjennelse av våre nye vedtekter).  Saken vil bli fremmet på årsmøtet.
 • Forslag om varmekabler i gangvei ned til øvre p-plass.  Ifølge kartet så ligger dette på kommunens eiendom.  Dette må undersøkes med kommunen og kostnadene.  Rolf tar på seg å undersøke dette.
 • Forslag fra Terje Sørensen om ekstra godtgjørelse i forbindelse med rehabiliteringene.  Styret var enstemmige for forslaget.  Dette vil bli lagt fram på  årsmøtet.
 

Sak 4  Beboermøtet 21. mars

 

Saker for beboermøtet

 • Tilbakemelding på utført rehabilitering v/Rolf
 • Informasjon om etablering av el-bil ladere v/Arne
 • Tilbakemelding på utført branninspeksjon, komfyrvakt v/Rolf
 • Informasjon om § 5 i våre vedtekter (seksjonseiers vedlikeholdsplikt) v/Rolf
 • Avfallshåntering ved opppussing av leiligheter. Til dem som pusser opp må det spesifiseres at avfall ikke kan okkupere parkeringsplasser inne eller ute over lang tid.
 • Fremtidig vedlikehold v/Rolf
 • Elektronisk post v/Harriet
 • Vikeplikt på vei ut av vår garasje/øvre parkeringsplass.
 • Eventuelt

 

 

 

Sak 5  Eventuelt

 

 • Norsk Brannvern. Rapporten viste bedring fra i fjor.  Det blir ingen felles innkjøp av brannslukningsapparat og røykvarslere.  Hver enkelt må skaffe seg dette på egen hånd.  Eventuelle defekte apparater kan leveres til Rolf.
 • Harriet vil henge opp lapp om beboermøtet 21. mars
 • Dugnad 7. mai. Jens bestiller 2 containere til dugnaden.
 • Rydding i berederrommet. Den 4. april kl. 13 rydder vi i berederrommet.  Lisbeth og jeg måler opp dybden på hyllene og kjøper inn lagringsbokser.
 • Vifte i kjellerbod LH5. Lisbeth kontakter elektriker for å se på løsningen på fukt/mugg i kjelleren.
 • Harriet vil se på og oppdatere til neste styremøte hvilke oppgaver som kan/bør legges på oppgangstillitsvalgte.
 • Velkommenskriv til nye beboere. Arne og Rolf vil se på utforming av velkomstskriv til nye beboere.
 • Forsøpling. Det har i løpet av vinteren vært en del ekskrementer etter hunder i gangveien, samt sigarettstumper og brukte snusposer.  Dette er lite hyggelig.  Vi har diskutert å sette opp en søppelkasse i hver ende av gangveien for avhendig av hundeposer, sigarettstumper, snusposer og annet rask for å redusere synlig forsøpling på gangveistrekningen vår.

 

Oppfølging

 

Sak 1

 

Sak 3

Sak 5

Elektronisk post/personvern

Snøbrøyting

Varmekabler i gangvei

Henge opp lapp til beboermøtet

Rydde berederrommet

Container til dugnaden

Vifte i kjellerbod LH5

Oppgangstillitsvalgtes oppgaver

Velkomstskriv til nye beboere

Søppelkasse i enden av gangvei

Harriet/Terje

Rolf

Rolf

Harriet

Flere av oss

Jens

Lisbeth

Harriet

Arne/Rolf

Pågår

pågår

pågår

før møtet

4 . april

gjort

pågår

pågår

pågår

 

Neste styremøte holdes hos Arne den 25. april kl. 19

 

 

 

Kolsås, den 14. mars 2019

 

 

 

Rolf Emilsen             Arne Bugge Siverts        Harriet Carlin       Jens Baade

Styreformann                Styremedlem                         Styremedlem              Styremedlem

 

 

 

 

Ragnhild Rognerud              Terje Sørensen                  Lisbeth Karlsen

Styremedlem                                 Varamedlem                           Varamedlem

 

 

Legg igjen en kommentar