Innkalling til ordinært årsmøte 2019

publisert i: Årsmøter | 0

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Kolsåstoppen Boligsameie

Tid: Torsdag 2. mai kl. 1800

Sted: Kolsås Seniorsenter

Fullmakt og adgangstegn finner dere på slutten av saken


Dagsorden:

1. Konstituering

 • Valg av møteleder
 • Valg av protokollfører
 • Valg av sameier til å medundertegne protokollen
 • Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak: Godkjennes

2. Informasjon fra styret (vedlegg 1)

Forslag til vedtak: Godkjennes

3. Årsregnskap 2018 (vedlegg 2 + revisors rapport, venstre kolonne)

Forslag: Årsregnskapet viser et underskudd på kr 3.996.330 som foreslås overført udekket tap.

Forslag til vedtak: Godkjennes

4. Saker fra styret:

4.1: Kompensasjon ved utskifting av sluk på bad (vedlegg 3)

Iht sameiets vedtekter §5, så har seksjonseier vedlikeholdsplikt av våtrom, unntatt sluk. Å skifte sluk er sameiets ansvar, men normalt skiftes også sluk når en sameier pusser opp bad. Styret mener at sameier bør få kompensasjon nårt dette utføres av sameier.

Forslag til vedtak: Styrets forslag om kompensasjon godkjennes.

4.2: Søknad om ekstrabevilgning fra Terje Sørensen (vedlegg 4)

Terje Sørensen har foreslått ekstrabevilgning til enkelte av styremedlemmene i forbindelse med sameiets 3 siste store rehabiliteringer- og etableringsprosjekter. De aktuelle styremedlemmene vil fratre under behandling av denne saken

Forslag til vedtak: Godkjennes

4.3 Styrehonorar

Styrets forslag: kr 137.000 til intern fordeling

Forslag til vedtak: Godkjennes

4.4: Budsjett 2019 (Vedlegg 2, høyre kolonne)

5. Valg av revisor

Forslag: KPMG AS

Forslag til vedtak: Godkjennes

6. Valg

 • Valg av styreleder
 • Valg av 2 styremedlemmer
 • Valg av 2 varamedlemmer
 • Valg av valgkomite
 • Valg av delegert Asker og Bærum Boligbyggelag ALs generalforsamling

Vedlegg 1 – Informasjon fra styret 2018

1. Tillitsvalgte

Siden forrige ordinære sameiemøte, har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

Styreleder: Rolf Emilsen

Styremedlem Arne Bugge Siverts, Ragnhild Rognerud, Harriet Carlin, Jens Baade

Varamedlem: Lisbeth Karlsen, Terje Sørensen

Valgkomite: Torunn Siverts, Ulla Djurdjevic, Ellen Henriksen

2.  Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførsel er i henhold til kontrakt utført av Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL). Sameiets revisor er KPMG AS v/Svein Wiig.

3.  Bygninger og forsikringer

Sameiet består av 87 eierseksjoner. Sameiets eiendom har gårdsnr. 89, bruksnr. 314/398 i Bærum kommune.

Forsikringer

Sameiets eiendom er forsikret i Gjensidige Forsikring ASA. Polisenummer 81452743. Forsikringen er en fullverdiforsikring, DVs at erstatningsbeløpet ved totalskade skal tilsvare kostnadene ved å gjenoppbygge en ny bygning av samme standard og størrelse, etter dagens byggeskikk.

Ved skade skal denne meldes til ABBL, fortrinnsvis til skade@abbl.no, eller skadeskjema på ABBLs nettside http://www.abbl.no/skjemaer/skademeldingsskkjema .  Egenandelen ved skader vil normalt utgjøre kr 6.000.

Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Den enkelte sameier må selv tegne innboforsikring.

4.  Eiendeler og gjeld – oppgaveplikt til likningskontoret

Sameierne har fått tilsendt oppgave med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets gjeld og eiendeler. Denne meldingen må tas vare på og sjekkes mot den ferdigutfylte selvangivelsen som kommer i april.

5.  Regnskapet for 2018

Regnskapet viser et underskudd på kr. 3.996.330. Generelt er inntekter og kostnader som forventet.

Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapets utgang som er av betydning for bedømmelsen av sameiet, som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter.

6.  Arbeidsmiljø

Asker og Bærum Vaktmesterkompani AS (ABVK) har dedikert en vaktmester til vårt sameie. Vaktmesteren kommer en gang i uken og utfører de jobber som styret i sameiet har inngått med ABVK. Styrtet har inngått en avtale med ABVK vedrørende trappevask, snøbrøyting og strøing. Arbeidsmiljøet anses å være ivaretatt.

7.  Ytre miljø

Boligsameiet driver ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø.

8.  Styremøter/beboermøter

Siden sameiemøtet den 23. april 2018, har det vært avholdt 7 ordinære styremøter, samt et møte med forretningsfører fra ABBL i forbindelse med forslag til budsjett for 2018. Styrereferatene henges fortløpende opp på informasjonstavlene i inngangene og legges også ut på sameiets hjemmeside http://www.ktbs.no.  Det har vært avholdt et beboermøte.

9.  Likestilling

Styret og valgkomite består i dag av 5 kvinner og 5 menn. Valgkomiteen og styret er oppmerksom på kravet om å fremme likestilling og å forhindre forskjellbehanding i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Kriteriene hensyntas ved valg av kandidater.

10.  Overdragelse/salg

Overdragelse(salg)/utleie av seksjon kan ikke skje uten styrets skriftlige godkjennelse. Det er i perioden godkjent 7 overdragelser av leiligheter.

11.  Rehabilitering/vedlikehold/innkjøp 2018

 • Rehabilitering av gavlvegger og vegger mot gågaten, samt at det er installert nye boddører for bodene i gangveien. Arbeidet er vel utført og med kun et lite avvik i forhold til budsjett. Utført av Arbo Entreprenør og Nova Bygg As.
 • Infrastruktur for lading av elbiler og ladbare hybrider er montert på alle 87 garasjeplasser på sameiets regning. Det er pr. dags dato montert 18 individuelle ladestasjoner tilknyttet infrastrukturen og betalt av de enkelte brukere. Utført av EV Box Norway AS.
 • Brannverninspeksjon er gjennomført, og røykvarslere, brannslukningsapparat og branninstruks innstallert i alle oppganger. Utført av Norsk Brannvern AS.
 • Nytt avfallssystem igangssatt og uten de store problemene.
 • Feiet og vasket i garasjen.
 • Våre to dugnader er vel gjennomført.
 • Opprydding blant  våre trær på plenen nedenfor LH 1-3-5 og 7 er utført av Bærum Hageservice AS.
 • Pussset opp porten til garasjen.
 • Reparert lekkasje i bodområdet LH3 og skiftet sluk/varmekabler i gågaten. Utført av Bærum Tak og Membran AS

12.  Planlagt vedlikehold, rehabilitering osv i 2019 og i årene fremover

 • Fortsette med å skifte til trykkstyrte vifter på takene.
 • Skifte ut rekkverkene i gågaten mellom LH1 og LH3, LH3 og LH% og LH5 og LH/.
 • Reparere skader på rød murstein ved enkelte inngangspartier.
 • Begynne med å se på utskifting av røropplegg for vann/avløp.

Kolsås, 14. mars 2019

Styrtet i Kolsåstoppen Boligsameie

 

 

Vedlegg 2

Resultatregnskap


 

Legg igjen en kommentar