Styrereferat 06-2017/2018 – den 22. januar 2018

publisert i: Referater | 0

Møtet ble holdt hos Ragnhild Rognerud

Tilstede: Rolf Emilsen (LH5), Jens Baade (LH5), Harriet Carlin (LH3), Arne Bugge Siverts (LH2), Ragnhild Rognerud (LH3), Lisbeth Karlsen (LH5) og Terje Sørensen (LH3).

 

Sak 1  Gjennomgang av referat fra forrige styremøte.

            Referat ble gjennomgått og godkjent.

Sak 2  Økonomi

Vi gikk gjennom resultatregnskap og balanse pr. dags dato.

Det ser bra ut i forhold til budsjett.  Vår kassabeholdning er

på ca 2,3 mill, Vi holder fortsatt igjen noe i forhold til

ConRehab.  Arne og Rolf har hatt møte ABBL ang. regnskap

regnskap og budsjett for 2018.

 

Sak 3  Status el-bil ved Arne

Styret arbeider ut fra den forutsetning at sameiet etablerer

og betaler for et opplegg som skal muliggjøre individuelle

tilkoblinger i fellesgarasjen og i carporten etter hvert som dette

blir av interesse for de respektive boenheter.

 

Bærum Kommune kan gi støtte til etablering av elektriske

anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper,

herunder kobling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og

system for lastdeling.

 

Det gis ikke støtte til drift.  Støtten er begrenset oppad til

50.000 kr, og støtten skal være utløsende for at tiltaket blir

realisert.  Det gis ikke støtte etterskuddsvis.  Arbeidene må

ikke igangsettes før det er gitt tilsagn om tilskudd.

 

Vi er for tiden i gang med å få pristilbud fra to aktuelle

leverandører for å kunne fremlegge et konkret forslag til et

slikt opplegg på vårt årsmøte 23.04.2018.  Det synes som om

vi må forvente priser i størrelsesorden 400.000 kr eks. evt.

støtte fra Bærum Kommune.

 

Hvis det blir flertall for et opplegg, som ovenfor beskrevet, vil vi

søke Bærum Kommune om støtte.  Søknadsfristen er 01.06.18.

Sak 4. Nye vedtekter pga ny eierseksjonslov.

             Rolf har lagt til noen justeringer inn i de nye

vedtektene som vi ønsker å ta med. Disse endringene vil bli

vurdert og behandlet av ABBL som kommer med endelig forslag

til nye vedtekter

 

Sak 5 Renovasjon

Harriet er hele tiden i kontakt med kommunen.  Vi har vurdert

om det skal hentes søppel hver 14. dag i stedet for hver uke.  Det

vil vi spare 10.000 kr på.  Vi betaler 80.000 for søppelhenting i år

en i fjor.  Vi ser det an fremover og vil ta denne saken opp på

beboer møtet.

Hele hentekalenderen er lagt ut lenke til på vår hjemmeside

www:ktbs.no

 

Vi har avtalt med Kolsåsstien boligsameie 9 at de kan legge ut

Plastsøppel på vår henteplass hver 4. uke.       

Sak 6  Gavlvegger

             Vi har i januar i år hatt befaring med 6 firmaer, og vil få et

pristilbud på utskifting av gavlveggene.

 

Sak 7  Dørpumper

            Vi har fått tilbud fra A og B Låsservice på utskifting av

dørpumper der det trengs.  Tilbudet er på 4.1oo kr pr.dør.

Vi vil gå befaring med firmaet og se hvor mange dører som

trenger å få skiftet dørpumpene.

Sak 8  Forvaltningsavtale/databehandleravtale med ABBL

Prisen på den forvaltningsavtale vi har med ABBL øker med 1,2%

fra 1. juli 2018. Videre har styret signert en databehandleravtale

med ABBL, som Terje har godkjent etter gjennomlesnning/

vurdering.

Videre har ABBL også presentert et dokument for utvidet bruk

av portalen.  Rolf vil ta dette opp med ABBL og be om et møte

vedrørende dette.

 

Sak 9  Eventuelt

–         Informasjonsbrev til beboerne sendes ut. Justeringer   ble  gått gjennom

–         Vårdugnad blir tirsdag 8. mai kl 17.oo

–         Fjerning av julelys – ansvar Jens.

–         De nye trykkstyrte viftene som vi har hatt som forsøk i LH5 og LH3 fungerer slik det er ment.    

        

 

Oppfølging

Sak 2 Økonomi Rolf/Arne Pågår
Sak 3 El-bil Arne Pågår
Sak 4 Vedtekter Rolf Pågår
Sak 5 Renovasjon Harriet Pågår
Sak 6 Rehabilitering gavlvegger Rolf Pågår
Sak 7 Dørpumper Rolf Pågår
Sak 8 Utvidet bruk av portalen Rolf Pågår
Sak 9 Fjerning av juletrebelysning

Vårdugnad

Jens

Jens

 
       

Neste styremøte blir hos Rolf den 5. mars kl. 19.

 

Kolsås, den 22. januar 2018

 

 

Rolf Emilsen   Arne Bugge Siverts    Jens Baade    Harriet Carlin 

Styreformann     Styremedlem               Styremedlem    Styremedlem

 

 

Ragnhild Rognerud       Lisbeth Karlsen       Terje Sørensen

Styremedlem                    Varamedlem                  Varamedlem         

Legg igjen en kommentar