Kolsåstoppen Boligsameie – styrets årsberetning for 2016

publisert i: Årsberetninger | 0

1.  Tillitsvalgte

Siden forrige ordinære sameiemøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

 

Styreleder

Rolf Emilsen

 

Styremedlemmer

Arne Bugge Siverts

Ragnhild Rognerud

Ellen Henriksen

Jens Baade

 

Varamedlemmer

Harriet Carlin

Terje Sørensen

 

Valgkomite

Torunn Siverts

Ulla Durdjevic

Øyvind Karlsen

 

 

2.  Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL). Sameiets

revisor er KPMG AS v/Asbjørn Næss.

 

3. Bygninger og forsikringer

Sameiet består av 87 eierseksjoner. Sameiets eiendom har gårdsnr.89, bruksnr. 314/398 i Bærum kommune.

Forsikringer

Sameiets eiendom er forsikret i Gjensidige Forsikring ASA, polisenummer 81452743. Forsikringen er en fullverdiforsikring, dvs. at erstatningsbeløpet ved totalskade skal tilsvare kostnadene ved å gjenoppbygge en ny bygning av samme standard og størrelse etter dagens byggeskikk.

Ved skade skal denne meldes til ABBLs forsikringsansvarlig Peder Kleven. Egenandelen ved skader vil i 2016 utgjøre kr 6.000,-.

Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Den enkelte sameier må selv tegne innboforsikring.

 

4.  Eiendeler og gjeld – oppgaveplikt til ligningskontoret

Sameierne har fått tilsendt oppgaver med oppstiling over den enkelte seksjons andel av sameiets gjeld og eiendeler. Denne meldingen må tas vare på og sjekkes mot den ferdigutfylte selvangivelsen som kommer i april.

 

5.  Regnskapet for 2016

Regnskapet viser et underskudd på kr 3.480.060,- som foreslås overført udekket tap. Årets resultat avviker rundt kr 800.000,- fra det budsjetterte underskuddet på kr 4.294.224,-. Årsaken til det positive avviket er blant annet at vedlikeholdsposten er blitt ca. kr 390.000,- og rehabiliteringen rundt kr 380.000,- lavere enn budsjettert.

Negativ egenandel omtales som udekket tap. Den negative egenkapitalen skyldes låneopptak i forbindelse med rehabiliteringen i 1999-2001 og 2014-2016. Den negative egenkapitalen oppstår fordi arbeiderne ikke aktiveres, men utgiftsføres i regnskapet. Lånene betjenes via felleskostnadene.

 

Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av sameiet, og som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter.

 

6.  Lønn/forvaltning/revisjon

Av forretningsførerhonoraret utgjør kr 4.412,- revisors godtgjørelse. Styret har ikke mottatt godtgjørelse ut over det styrehonorar som er fastsatt av sameiemøtet.

 

7.  Fortsatt drift

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets oppfatning er det ingen tvil knyttet til boligsameiets evne til å kunne fortsette driften. Den negative egenkapitalen skyldes tidligere års og nåværende rehabilitering som er finansiert via låneopptak. Låneopptaket er finansiert via felleskostnadene. Sameiets nåværende nedbetalingsplan viser at lånet vil bli innfridd i2036.

Rehabiliteringsarbeider i 2026 har blitt finansiert ved nytt låneopptak.

 

8.  Arbeidsmiljø

Sameiet har hatt en deltidsansatt vaktmester frem til sommeren 2016. For å få ny vaktmester til vårt sameie, har styret inngått avtale med Asker og Bærum Vaktmesterkompani (ABVK). ABVK har dedikert en vaktmester til vårt sameie. Han kommer en gang i uken og utfører de jobber som styret i sameiet har inngått med ABVK. Styret har også inngått avtale med ABVK vedrørende snøbrøyting og strøing. arbeidsmiljøet anses å være ivaretatt.

 

9.  Ytre miljø

Boligsameiet driver ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø.

 

10. Styremøter/beboermøter

Siden sameiemøte den 27. april 2016 har det vært avholdt 8 ordinære styremøter, samt et møte med forretningsfører fra ABBL i forbindelse med forslag til budsjett for 2017. Styrereferatene henges fortsatt opp på informasjonstavlene i oppgangene og legges også ut på sameiets hjemmeside ktbs.no. Det har vært holdt et beboermøte. Møtet hadde fokus på fremtidig rehabilitering av boligmassen.

 

11. Likestilling

Styret og valgkomite består i dag av 5 kvinner og 5 menn. Valgkomiteen og styret er oppmerksom på kravet om å fremme likestilling og å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Kriteriene hensyntas ved valg av kandidater.

 

12. Overdragelser/salg

Det er i perioden godkjent 4 overdragelser av leiligheter. Blant annet er 2 leiligheter solgt til Bærum kommune. Bærum kommune eier nå 6 leiligheter i vårt sameie, og antall leiligheter Bærum kommune kan eier i vårt sameie er begrenset oppad til 8 leiligheter (ref, pargraf 2 i Sameiets vedtekter).

Overdragelse (salg) og utleie av seksjon kan ikke skje uten styrets skriftlige godkjennelse.

 

13. Rehabilitering/vedlikehold/innkjøp 2016

  • Sameiet har i 2016 foretatt rehabilitering av betongstrukturen av boligene på terrasser og balkonger. Råttent treverk på boder og rekkverk er også skiftet ut. Videre ha vi nå fjernet rekkverkene på blindbalkongene på balkongsiden bak Lillehauger 2-4-6-8. Rehabiliteringen er utført av firmaet Con-Rehab AS, og med teknisk assistanse av en fagmann fra ABBL. Jobben startet høsten 2016 og ble fullført i begynnelsen av februar 2017.
  • Canal Digital har skiftet ut modem/dekoder i samtlige leiligheter. dette på grunn av at analoge TV- og radiosignaler vil bli erstattet med digitale signaler.
  • Årlig inspeksjon av Norsk Brannvern
  • Årlig vask og rensing i garasjeanlegget er utført.
  • Vår og høstdugnad utført med goid oppslutning fra beboerne..

 

14. Planlagt vedlikehold, rehabilitering etc. i 2017

  • Sameiet jobber videre med etablering av ladestasjoner for El/hybridbiler.
  • Skifte til trykkstyrte vifter på 2 av takene. resten vil bli skiftet når vi har fått tilbakemelding på hvordan de to nye fungerer.
  • Planlagt å skifte til automatiske døråpnere/lukkere på dørene ned til garasjen.
  • Ny vfallshåndtering vil tre i kraft høsgten 2017
  • Beise ytterdørene.

 

15. Vedlikehold kommende 5-års periode

Utskifting av isolasjon og panel på gavlvegger.

 

 

Kolsås 22. mars 2017

Styret i Kolsåstoppen Boligsameie

 

 

Rolf Emilsen                                                        Ellen Henriksen                                             Ragnhild Rognerud

Styreleder                                                           Styremedlem                                                 Styremedlem

Sign.                                                                   Sign                                                                Sign.

 

Jens Baade                                                        Arne Bugge Siverts

Styremedlem                                                     Styremedlem

Sign.                                                                 Sign.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar