ABVK - Asker & Bærum VaktmesterKompani

Innhold i vaktmesteravtale

ABVK - Asker & Bærum VaktmesterKompaniMed virkning fra uke 43 -16 skal Asker & Bærum Vaktmester Kompani AS, org.nr. 989 973 916 utføre vaktmestertjenesten etter følgene instruks:

 • Sameiet besøkes i fast rutine en dag i uken.
 • Lys i fellesarealer kontrolleres og skiftes på besøksdagen. Utelys sjekkes og skiftes ukentlig. Noen av lysene i garasjen må skiftes med bruk av lift. Dette vil bli fakturert utenom vanlig difrtsavtale.
 • Sameiets anlegg skal rutinemessig inspiseres og innebefatter beredere, ventilasjonsanlegg og vifter 1 gang i mnd. Dette skal loggføres.
 • Søppelplukk (dvs. sneiper, papir ol) plukkes på sameiets eiendom ved hvert besøk.
 • Avlesning av strømmålere og sende dette inn til hafslund 1 gang i mnd (heldigitale).
 • Kontroll av dører og låser på besøksdagen. Justeringer gjøres ved behov. Dører med automatikk kan kun justeres av spesialist. Dette gjelder dører til fellesarealer.
 • Visuell kontroll av bygningsmasse. Rapportere til styret ved avvik og komme med forslag til utbedringer.
 • Komme med innspill vedr sameiets dugnader.
 • Kontroll av søppelskur samt kosting etter behov.
 • Innvendig vask av 8 stk avfallsbeholdere 1 gang årlig på våren.
 • Rensing av bakkesluk samt taksluk 2 ganger årlig (vår/høst).
 • Passe på at bakkeslukene er åpne i vårsesongen.
 • Tørrfeing av garasjen 1 gang årlig (ekstern tjenesteleverandør).
 • Håndmåking inn til alle innganger, samt liten gangvei til øvre p-plass ved minimum 5 cm snøfall. Strøing utføres når det er generelt glatt i området.
 • Ved mer enn 5 cm snøfall på besøksdagen, så vil snørydding bli prioritert og besøksdagen bortfaller uten at det kompenseres for dette. Dette gjelder for alle våre kunder som inkluderer håndmåking.

Disse tjenestene utføres for kr 10.200,- eks mva pr måned.

Beredskaps abonnement kr 290,-eks mva pr mnd.

Tilleggsarbeid vil bli fakturert med kr 480,- eks mva pr time.

Utrykning etter normal arbeidstid faktureres med min. kr 1400,- eks mva for de første 2 timene.

Deretter kr 700,-eks mva pr time for de som har beredskaps abonnement.

Kunder som ikke har beredskap inkludert i avtalen, vil bli fakturert med min. kr 3000,-eks mva for de første 2 timene. Deretter kr 1500,-eks mva pr time.

Alt av nødvendig materiell som f eks. strøsingel, lyskilder og lignende vil bli fakturert etterskuddsvis.

Ved streiker, lockout og force majeure bortfaller ABVKs sine forpliktelser. Kontraktsummen blir i så fall redusert.

Normalt vil prisen reguleres 1 gang pr år. Normalt er dette 1. mai.

Det krediteres ikke for lovbestemte helligdager samt 1. og 17. mai.


Avvikshåndtering

ABVK er kun ansvarlig for å rapportere avvik, utbedring av avvik skjer først etter avtale med oppdragsgiver. Avviksrapportering skjer etter ABVKs rutiner for rapportering om annet ikke avtales.


Avtalebeløpet

Avtalebeløpet dekker alle utgifter i forbindelse med arbeidet, så vel fast lønn som lønn til syke- og ferievikarer, sosiale kostnader herunder bedriftshelsetjeneste og yrkesskadeforsikring, ansvarsforsikring, transport, arbeidsledelse og administrasjon, men ikke mva.


Forsikringer og ansvar

ABVK svarer for skade som voldes forsettelig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for sameiet.

ABVK har tegnet ansvarsforsikring, for ansvar ifølge skadeserstatningsloven § 2-1. forsikringen omfatter person og/eller tingskade.


Forhold på arbeidsstedet

ABVK skal overholde lover, offentlige forskrifter og vedtak som gjelder for dens arbeid og for forholdene på arbeidsstedet. Vaktmesterbedriften skal snarest varsle oppdragsgiver om det oppstår forhold på oppdragsstedet, som fører til at ABVK ikke kan oppfylle kontrakten uten forsinkelse eller fordyrelse.


Denne avtalen er utsendt i 2 eksemplarer, ett til sameiet og ett til Asker & Bærum VaktmesterKompani AS

Avtalen kan av begge parter sies opp med 3 – tre måneders skriftlig varsel.

Vøyenenga, Oktober 2016                                       Vøyenenga, Oktober 2016

_________________________________              ___________________________
Asker & Bærum Vaktmesterkompani AS                Kolsåstoppen Boligsameie

Morten Myhre                                                          Rolf Emilsen

Legg igjen en kommentar