Vedtatt på ordinært sameiermøte 13. mars 1989, rev. april 1998, rev. mai 2000, og rev. april 2014, revidert april 2016


A. Hovedregler

 1. Sameiermøte fastsetter husordensregler ved simpelt flertall.
 2. Ved uaktsomme handlinger eller unnlatelser, som påfører sameiet utgifter, hefter seksjonseier for disse.
 3. Uoverensstemmelser og tvister mellom beboere skal søkes løst om nødvendig ved hjelp av Oppgangstillitsvalgt (OTV). Lykkes ikke dette, skal OTV snarest mulig orientere styret om saken.

B. Regler for parkering og kjøring

 1. Alle seksjonseiere er tildelt en parkeringsplass i garasjen eller i carporten ute, denne plassen skal normalt benyttes ved parkering. Uregistrerte biler kan hensettes på egen parkeringsplass. Sameiere som ikke har bil tillates å leie ut sin plass kun til annen sameier.
 2. Det finnes 17 oppmerkede gjesteparkeringsplasser ute beregnet på besøkende. Bilvrak, tilhengere av alle slag etc. tillates ikke hensatt på sameiets parkeringsplasser.
 3. På grunn av gågatens konstruksjon er all kjøring forbudt i denne med unntak av syketransport og brannvern. Forbudet omfatter også kjøring med moped eller motorsykkel av støymessige grunner. Ved helt spesielle behov for kjøring kan styret kontaktes for eventuell kjøretillatelse.
 4. På parkeringsplassene er det ikke anledning til reparasjon eller vask av kjøretøyer. Hjulskift vår og høst kan gjøres. Det er ellers en egen plass for støvsuging av kjøretøy (mellom carport og garasjeport).

C. Renovasjon og renhold

 1. Sameiet besørger renovasjon av husholdningsavfall, dvs vanlig kjøkkenavfall og papir (inkl. glanset papir) og papp. Alt annet avfall/rester av bygningsprodukter, glass og metall samt spesialavfall må beboerne selv besørge fjernet på forsvarlig måte.
 2. I tillegg til ISI avfallsanlegg har kommunen satt ut containere flere steder (inkl. vis a vis Kolsås senter) for avfall av glass, metall og plast. For håndtering av spesialavfall (bilbatterier, etsende væsker, maling, lakk etc.) kan dette i tillegg til ISI avfallsanlegg leveres på enkelte bensinstasjoner. Misbruk av sameiets containere for husholdningsavfall kan medføre at sameiet bøtelegges.
 3. I forbindelse med vår- og høstdugnad er to containere tilgjengelige for beboerne. En container er for hageavfall og en er for annet avfall. Spesialavfall (som definert ovenfor i pkt. tillates ikke plassert i sistnevnte container.
 4. Renhold av oppganger foretas en gang/uke av et renholds firma. Beboerne plikter for sin del å holde orden i oppgangene. Utstyr som ski, sykler, barnevogner som ikke er i bruk, leker etc. må ikke hensettes i oppgang eller i kjellergang.
 5. Rengjøring i kjellergangene er sameiets ansvar. Det skal ikke oppbevares gjenstander i kjellergangene.
 6. Røyking i oppgangene er ikke tillatt da dette er fellesareal. Kasting av sigarettsneiper, papir og lignende, tillates ikke av samme grunn på sameiets eiendom.

D. Støy

 1. Det anmodes om moderat bruk av musikkanlegg og instrumenter. Bruk av samme er ikke tillatt på en slik måte at naboer forstyrres etter kl. 22:00.
 2. Ved arbeid i leilighet må plagsom støy (boring, banking etc.) opphøre etter kl. 20:00 på hverdager og kl. 18:00 på søn – og helligdager.

E. Terrasse

 1. Planter og busker på terrasse må ikke vokse slik at nedfall generer beboerne i etasjen under eller forsøpler gågaten.
 2. Grilling med åpen ild er ikke tillatt.
 3. Mating av fugler på eller fra terrasser er ikke tillatt da dette kan medføre skadedyrplager.
 4. Terrassene skal holdes ryddige og ikke benyttes til unødig oppbevaring av gjenstander som kan virke sjenerende. Dette gjelder også leiligheter på bakkeplan. Utendørs tørking av klær skal skje ved bruk av tørkestativ. Tørkesnorer skal ikke benyttes. Blomsterkassene skal beplantes og holdes i orden. Maks høyde på prydbusker bør ikke overskride 60 cm. Sameierne er erstatningsansvarlige ved frostskader som skyldes utilstrekkelig oppvarming. Ved rørbrudd, eller annen lekkasje, er sameier ansvarlig for at stoppekran straks stenges.

Dette punkt gjelder så vel ubebodde som bebodde leiligheter.

F. Husdyrhold

 1. Husdyrhold er bare tillatt etter godkjennelse av styret.

G. Oppussing – Nabovarsel

Oppussing som vil medføre sjenerende støy (boring, saging eller hamring ), skal varsles på forhånd ved oppslag, slik at den enkelte kan innrette seg etter dette. Se pkt. D støy foran.

Nabovarselet skal settes opp på inngangstavlen.

Nabovarselet skal inneholde følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Etasje
 • Tidspunkt
 • Oppussingens art
 • Oppussingens varighet

Det er beboer/håndverker som har ansvaret for opprydding i og utenfor oppgangen etter dagens arbeid. Fellesareal skal heller ikke benyttes som opplagsplass mens oppussingen foregår. Beboer/utførende håndverkerfirma er solidarisk ansvarlig for skader som påføres oppgangen under oppussingsperioden.

H. Ventilasjon og avløp

Det er ikke tillatt å ha avtrekk fra kjøkkenvifte koblet direkte ut til eksisterende avtrekk fra leilighetene, og eksisterende avtrekk i leilighetene skal være tilgjengelig for inspeksjon/rengjøring.

 

Avløp fra kjøkken og bad må være tilgjengelig for inspeksjon og rengjøring.